Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

negacja
7376 9985 500
Reposted fromZircon Zircon viakajakkowalik kajakkowalik
negacja
1032 3852 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viairmelin irmelin
negacja
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
negacja

Mówisz, że gniew mam w oczach. Bo po nocy błądzę

I darmo wzrok mój światła w ciemnościach wygląda.

Bo tyś jest razem piekło, gdzie rodzą się żądze,

I niebo, gdzie miłość niczego nie żąda...

— Jan Lechoń
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
negacja
6227 27fe
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
negacja
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viaRudeGirl RudeGirl
negacja
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viajesuismadeleine jesuismadeleine
negacja
Kiedyś pytałeś, co to znaczy “tęsknić za Tobą”. W przybliżeniu to taka hybryda zamyślenia, marzenia, muzyki, wdzięczności za to, że to czuję, radości z tego, że jesteś i fal ciepła w okolicach serca.”
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaRudeGirl RudeGirl
negacja
6910 f720 500
/teotfw
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaRudeGirl RudeGirl
negacja
7769 4473 500
Reposted fromexistential existential viainspirations inspirations
negacja
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander viainspirations inspirations
negacja
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
negacja
negacja
5900 1cfc
Only 90s people will understand ...
Reposted fromtgs tgs vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
negacja
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
negacja
2390 bd90 500
Reposted from0 0 vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
negacja
Ja piszę. Bit gra. Ona śpi obok.
Reposted fromRudeGirl RudeGirl
negacja
7825 6386
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaRudeGirl RudeGirl
2943 e55b

 

Reposted fromfreakish freakish viaRudeGirl RudeGirl

December 19 2019

negacja
6708 f942 500
Reposted fromnutt nutt viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl