Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

negacja
have you told her yet
Reposted fromdogs dogs vialexxie lexxie
negacja
have you told her yet
Reposted fromdogs dogs vialexxie lexxie
negacja
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0

July 02 2015

negacja
PINTA Son of a Birch / Oskoła Pszeniczne 9°
Ekstrakt: 9,0% obj.
Alk.: 3,0% obj.
Reposted fromkocham-piwo kocham-piwo viapl pl
negacja
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
negacja

Same-sex marriage has been legal in Canada since 2005.

(via @oliveiranth)

Reposted fromdanielbohrer danielbohrer viaSebeczek Sebeczek
negacja
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs vianotengohambre notengohambre
negacja
negacja
Związki, w których żyjemy, nie są najczęściej z mężczyznami z naszych marzeń, a z tymi, którzy o nas zabiegają. Kobiety, przez proces pochlebstwa, z powodu braku pewności siebie oraz z potrzeby, powoli zaczynają odwzajemniać ich miłość.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaraissa raissa
negacja
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viaginger-gato ginger-gato
negacja
Nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, jak to jest, mieć osiemnaście lat, chociaż za dziesięć lat pewnie powiem ci, że byłem wtedy nieśmiertelny. Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny. Nic nas nie rozkruszy. mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pic kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu.
— Jakub Żulczyk, R.A
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaraissa raissa
negacja

May 18 2015

negacja
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viamooncat mooncat
negacja
Dostaliśmy w posiadanie noc, by być ludźmi, którymi nie jesteśmy za dnia.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaCOCOwhatever COCOwhatever
negacja
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamarisette marisette

May 17 2015

negacja
negacja
8645 ead4 500
Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie
8644 9b73 500

thesadghostclub:

This rule is very important, especially to us, and we’ve both experienced times when stepping away is the best option. 

Knowing when to is hard, and it takes a lot of courage, but remember you need to look after yourself first.

Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie

April 28 2015

negacja
4451 a9b5
Reposted fromkelu kelu viacytrusowa cytrusowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl